STATUT STOWARZYSZENIA „WSPÓLNIE DLA GMINY KRASNYSTAW”
Z SIEDZIBĄ W KRASNYMSTAWIE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych działającym na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2015r. Poz. 1393 ).

§ 2

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 5

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Krasnymstawie przy ulicy Marii Konopnickiej 4.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§7

Stowarzyszenie może używać godła i pieczęci. Wzór pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności Gminy Krasnystaw oraz jej rozwoju, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin
 2. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
 3. podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i promocji naturalnych walorów przyrodniczo – krajobrazowych gminy
 4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 5. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 6. działalności charytatywnej
 7. ochrony i promocji zdrowia
 8. promocji i organizacji wolontariatu
 9. działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
 10. ratownictwa i ochrony ludności
 11. upowszechniania i ochrony praw konsumentów
 12. upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, jak również działań wspomagających rozwój demokracji
 13. sztuki, kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji
 14. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 15. wszechstronnej działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 16. działalności na rzecz pomocy ofiarom nieszczęśliwych wypadków, zdarzeń losowych, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 17. upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej
 18. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 19. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 20. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 21. ekologii i ochrony zwierząt
 22. wsparcia merytorycznego, technicznego, szkoleniowego, informacyjnego i finansowego osób prawnych i fizycznych (dotacje, stypendia, szkolenia, porady)
 23. podejmowania inicjatyw optymalizujących rozwój społeczno – gospodarczy gminy
 24. stwarzania stałych płaszczyzn współpracy organizacji pozarządowych, umożliwiających skuteczne rozwiązywanie problemów lokalnych
 25. pracy z młodzieżą i organizowania dla nich różnych form wypoczynku

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. zbieranie opinii o potrzebach mieszkańców gminy oraz udzielanie pomocy w realizacji tych potrzeb osobom indywidualnym oraz społecznościom lokalnym
 2. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów
 3. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym
 4. prowadzenie działań o charakterze doradczym i informacyjnym na rzecz społeczeństwa, - organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji
 5. organizowanie świadczeń i akcji charytatywnych na rzecz społeczności lub osób indywidualnych
 6. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom fizycznym i instytucjom
 7. świadczenie pomocy żywnościowej, rzeczowej i mieszkaniowej poprzez zbiórkę i wydawanie żywności
 8. współpracę z organizacjami o podobnym profilu
 9. organizację imprez o charakterze sportowym, promocyjnym, kulturalnym i integracyjnym
 10. opracowywanie wniosków i projektów do instytucji rządowych i pozarządowych mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych
 11. promowanie walorów turystycznych gminy, opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych
 12. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia
 13. prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej
 14. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów
 15. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia

§ 10

Stowarzyszenie, dla realizacji swoich celów może powoływać inne organizacje w granicach prawem dozwolonych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych oraz cudzoziemiec mający zamieszkanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
 2. zgłaszania opinii i wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
 3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków
 4. korzystania z rekomendacji, gwarancji, opieki Stowarzyszenia w swojej działalności
 5. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
 6. wystąpienia w każdym czasie ze Stowarzyszenia

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 2. terminowego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
 3. przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia
 4. dbania o dobre imię Stowarzyszenia
 5. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i czynnej realizacji jego celów

§ 16

1. Członkowie wspierający i członkowie honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich

§ 17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
 4. wykluczenia przez zarząd w drodze uchwały z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
 5. braku przejawów aktywności w pracach Stowarzyszenia
 6. niepłacenia składek członkowskich lub innych zobowiązań za okres przekraczający 3 okresy składkowe

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 19

1. Kadencja Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 20

1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowi zwyczajni
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 21

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Zwyczajne zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie ustalonym wg uchwalonego regulaminu.
3. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
5. W drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu uchwały zapadają bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
6. O terminie , miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania ,listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając proponowany porządek obrad. Porządek Zebrania może być zmieniony przez Walne Zebranie Członków.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalanie statutu i jego zmian
 2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, których projekty przygotowuje Zarząd Stowarzyszenia
 3. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
 5. uchwalenie budżetu
 6. udzielanie absolutorium Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
 8. wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie majątku nieruchomego o każdej wartości oraz majątku ruchomego o wartości przekraczającej 50 tys. zł
 9. wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań przekraczających kwotę 200 tys. zł
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazaniu jego majątku
 11. rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu
 12. powoływanie w drodze uchwał innych organizacji
 13. nadawanie i pozbawienie godności Członka Honorowego
 14. rozpatrywanie postulatów, wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
 15. zatwierdzenie godła i pieczęci
 16. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady

§ 23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
2. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w okresie 30 dni od dnia upływu 1 roku od poprzedniego zebrania lub w okresie upływu 30 dni od złożenia wniosków przez Komisję Rewizyjną lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków może zwoływać Komisja Rewizyjna.

ZARZĄD

§ 24

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 5 członków w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków
 2. wykonanie budżetu Stowarzyszenia
 3. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego o wartości do kwoty 50 tys. zł
 4. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań nie przekraczających kwoty 200 tys. zł
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
 7. ustalenie zasad wpłacania składek członkowskich
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
 9. przygotowanie projektów regulaminów przewidzianych w statucie
 10. kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia
 11. określenie szczegółowych kierunków działań
 12. prowadzenie dokumentacji członkowskiej
 13. wnioskowanie o nadanie tytułu Członka Honorowego

§ 26

 1. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście. Posiadają oni głos doradczy
 2. Posiedzeniom przewodniczy Prezes lub w razie jego nieobecności wyznaczony zastępca
 3. Posiedzenie prowadzone jest w obecności co najmniej 3 członków Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powoływanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego, zastępcy oraz skarbnika

§ 28

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działania Stowarzyszenia
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
 7. kontrolowanie przynajmniej raz w roku finansów Stowarzyszenia

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia

§ 29

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu władzy

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 30

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze

§ 31

1. Źródłami pochodzenia majątku i funduszy Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie
 2. darowizny, zapisy i spadki
 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
 4. dotacje, granty uzyskane w ramach programów pomocowych

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia

§ 32

1. Dla ważności oświadczenia woli, w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest złożenie oświadczeń woli przez dwóch członków Zarządu działających łącznie
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz kontaktach z organami administracji publicznej, uprawniony jest jednoosobowo każdy członek Zarząd

§ 33

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia jego likwidacji oraz cel, na jaki przeznacza się majątek likwidowanego Stowarzyszenia
3. W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1393)

STATUT ujednolicony 28 czerwca 2017r.

prow 2014 2020 logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. ,,Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD
mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”
poprzez realizację zadania: „Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Wspólnie dla Gminy Krasnystaw poprzez zakup sprzętu IT oraz usług i materiałów promocyjnych"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Siedziba i adres:
ul. Marii Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw
e-mail: stowarzyszenie@swdgk.pl
tel. +48 668447810

STOWARZYSZENIE
„WSPÓLNIE DLA GMINY KRASNYSTAW”

KRS 0000612817

znajdz nas na facebook

Numer rachunku bankowego:
18 8200 0008 2001 0024 9858 0001
NIP 5641789308
REGON 364213679