W dniu 14.04.2016r. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego - Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

STOWARZYSZENIE „WSPÓLNIE DLA GMINY KRASNYSTAW”
pod numerem KRS 0000612817
Siedziba i adres podmiotu:
ul. Marii Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw
Numer rachunku Bankowego Stowarzyszenia:
18 8200 0008 2001 0024 9858 0001
NIP 5641789308
REGON 364213679

Celem Stowarzyszenia jest: działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności Gminy Krasnystaw oraz jej rozwoju, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

 • Pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin
 • Upowszechniania kultury fizycznej sportu i turystyki
 • Podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i promocji naturalnych walorów przyrodniczo - krajobrazowych Gminy
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Działalności charytatywnej
 • Ochrony i promocji zdrowia
 • Promocji i organizacji wolontariatu
 • Działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
 • Ratownictwa i ochrony ludności
 • Upowszechnienia i ochrony praw konsumentów
 • Upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, jak również działań wspomagających rozwój demokracji
 • Sztuki, kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji
 • Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • Wszechstronnej działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • Działalności na rzecz pomocy ofiarom nieszczęśliwych wypadków, zdarzeń losowych, katastrof żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • Upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej
 • Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • Ekologii i ochrony zwierząt
 • Wsparcia merytorycznego, technicznego, szkoleniowego, informacyjnego i finansowego osób prawnych i fizycznych (dotacje, stypendia, porady)
 • Podejmowanie inicjatyw optymalizujących rozwój społeczno - gospodarczy Gminy
 • Stwarzania stałych płaszczyzn współpracy organizacji pozarządowych, umożliwiających skuteczne rozwiązywanie problemów lokalnych
 • Pracy z młodzieżą i organizowania dla nich różnych form wypoczynku

prow 2014 2020 logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. ,,Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD
mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”
poprzez realizację zadania: „Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Wspólnie dla Gminy Krasnystaw poprzez zakup sprzętu IT oraz usług i materiałów promocyjnych"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Siedziba i adres:
ul. Marii Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw
e-mail: stowarzyszenie@swdgk.pl
tel. +48 668447810

STOWARZYSZENIE
„WSPÓLNIE DLA GMINY KRASNYSTAW”

KRS 0000612817

znajdz nas na facebook

Numer rachunku bankowego:
18 8200 0008 2001 0024 9858 0001
NIP 5641789308
REGON 364213679